Handleiding bij storing

18 Storingscode AWB ThermoMaster 3HR

1
 Storingscode-AWB 3HR  
Storingscode: 18
Fabrikant: AWB
Apparaat: ThermoMaster 3HR
Storing: 1
Code: 8
Omschrijving: Fout in user interface.
Oorzaak: Fout in user interface.
Oplossing: Vervang user interface.
Onderdeel: Compleet overzicht AWB ThermoMaster 3HR
Handleiding bij storing