Handleiding bij storing

11 storingscode Intergas Kombi Kompakt HRE A

1
Storingscode Kombi Kompakt HRE A  
Storingscode: 11
Fabrikant: Intergas
Apparaat: Kombi Kompakt HRE A
Omschrijving: Sensorfout S1.
Oorzaak: Controleer bedrading op breuk.
Oplossing: Controleer bedrading op breuk.

Vervang S1.

Ntc warmtewissel kompakt (ntc 1 + 2) 200117

Ntc warmtewissel kompakt (ntc 1 + 2)

Handleiding bij storing