Handleiding bij storing

11 storingscode Intergas Kombi Kompakt HRE A

1
Storingscode Kombi Kompakt HRE A 
Storingscode:11
Fabrikant:Intergas
Apparaat:Kombi Kompakt HRE A
Omschrijving:Sensorfout S1.
Oorzaak:Controleer bedrading op breuk.
Oplossing:Controleer bedrading op breuk.

Vervang S1.

Ntc warmtewissel kompakt (ntc 1 + 2) 200117

Ntc warmtewissel kompakt (ntc 1 + 2)

Handleiding bij storing